Regulamin Zawodów LIGA JESIENNA 2015

TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI DO 11 LAT

§1 Organizator

Rozgrywki przeprowadza Stowarzyszenie Kochamy Sport z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mińskiej 38.Przedstawicielem organizatora podczas rozgrywek jest koordynator odpowiedzialny za regulaminowy przebieg zawodów.Rozgrywki Ligi Jesiennej 2015, zwane dalej Turniejem, rozgrywa się w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§2 Cele

Rozwijanie sportowych pasji u dzieci w wieku szkolnym oraz podniesienie ich piłkarskich umiejętności przez promocję nawyku regularnej aktywności fizycznej.Wyłonienie najlepszych zespołów w kategorii U-9, U-11 i U-13.

§3 Termin

Turniej rozgrywany jest w soboty i/lub niedziele pomiędzy 19 września a 18 października 2015 roku. Terminy gier ustala koordynator przed inauguracją Turnieju w oparciu o liczbę zgłoszonych drużyn i dostępność boisk w mieście. Każdy weekend Turnieju poprzedza publikacja szczegółowego harmonogramu gier na stronie www.kochamsport.pl.

§4 Uczestnicy

Dopuszcza się przeprowadzenie rozgrywek w następujących kategoriach wiekowych:U-7 (bambini) dzieci urodzone w roku 2009 i młodsze,U-9 (żak) dzieci urodzone w roku 2007 i młodsze,U-11 (orlik) dzieci urodzone w roku 2005 młodsze,U-13 (młodzik) dzieci urodzone w roku 2003 i młodsze.Prawo udziału w Turnieju posiadają dzieci niezrzeszone oraz drużyny klubowe, osiedlowe, szkolne i parafialne.Zawodnik ma prawo reprezentować w ramach rozgrywek danej kategorii wiekowej wyłącznie drużynę, do której został przypisany podczas zapisów z wyłączeniem punktów 6 i 7 §6 niniejszego regulaminu. Zawodnik korzystający z prawa do gry w Turnieju w więcej niż jednej kategorii wiekowej zobowiązany jest do uiszczenia wielokrotności wpisowego.

§5 Drużyny

Drużyny w kategoriach U-9, U-11 i U-13 składają się z 8-10 zawodników oraz trenera. Drużyny w kategorii U-7 składają się z 7-15 zawodników oraz trenera.Trener każdej drużyny może wyznaczyć osobę pełniącą funkcję jego asystenta.Trener i jego asystent są jedynymi osobami upoważnionymi do zgłaszania koordynatorowi spornych kwestii regulaminowych oraz próśb organizacyjnych dotyczących prowadzonej drużyny.Drużyny występują w Turnieju pod nazwami reprezentacji narodowych przydzielanych im przez koordynatora podczas zapisów.

§6 Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są zgłoszenia drużynowe.Zgłoszeń dokonywać należy u koordynatora Turnieju. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia inauguracji Turnieju lub wyczerpania puli wolnych miejsc ustalonych dla danego miasta.Warunkiem zgłoszenia zawodnika do Turnieju jest dostarczenie wypełnionej karty indywidualnego uczestnictwa (zał. nr 1), której wzór do pobrania znajduje się na stronie www.kochamsport.pl.Warunkiem zgłoszenia drużyny do Turnieju jest dostarczenie wypełnionej karty drużynowej (zał. nr 2), której wzór do pobrania znajduje się na stronie www.kochamsport.pl wraz z kompletem uzupełnionych i podpisanych kart indywidualnego uczestnictwa.

Zmian i uzupełnień w składach zgłoszonych drużyn można dokonywać do drugiego weekendu gier, przy czym zmiany mogą dotyczyć maksymalnie trzech zawodników zgłoszonych do jej składu podczas zapisów - wyjątek stanowią późniejsze, odpowiednio udokumentowane medycznie kontuzje wykluczające uczestnika z gry w Turnieju.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w składach zgłoszonych drużyn wymagają pozytywnego rozpatrzenia przez koordynatora oraz dostarczenia brakujących kart indywidualnych i zaktualizowania składu na karcie drużynowej.Koordynator przyjmuje zgłoszenia drużynowe podparte wspólną przynależnością zawodników do jednego klubu i/lub jednego oddziału regionalnego ogólnopolskiej szkółki piłkarskiej. Ponadto dopuszcza się zgłoszenia drużyn, których zawodnicy legitymują się jedną szkołą, parafią lub miejscem zamieszkania rozumianym jako jednostka administracyjno-terytorialna, nie większa niż gmina z wyłączeniem gmin miejskich i miejsko-wiejskich.Wszelkie próby zgłaszania drużyn złożonych z zawodników reprezentujących różne kluby a niepołączonych szkołą, parafią lub miejscem zamieszkania będą traktowane jako próba niesportowego zwiększenia szans na zwycięstwo.Wpisanie do składu drużyny zawodnika występującego w barwach więcej niż jednego klubu będzie traktowane jako próba niesportowego zwiększenia szans na zwycięstwo.

Drużyna, której w trakcie trwania Turnieju zostanie udowodnione złamanie pkt. 8-10 niniejszego paragrafu, zobowiązana jest do wycofania spornych zawodników bez możliwości ich zamiany pod groźbą usunięcia całej drużyny z zawodów bez zwrotu kosztów wpisowego. Ponadto zostanie ona ukarana walkowerami we wszystkich meczach do czasu usunięcia nieprawidłowości. Drużyna, której po zakończeniu Turnieju zostanie udowodnione złamanie pkt 8-10 niniejszego paragrafu,  zostanie ukarana automatyczną dyskwalifikacją i odebraniem ewentualnych nagród.Całkowita odpowiedzialność za skład drużyny spoczywa na osobie zgłaszającej.Wszystkie dzieci biorące udział w Turnieju zostaną ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna formularza zgłoszeniowego. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia złożenia formularza na ręce koordynatora i obejmuje wyłącznie zdarzenia jakie dokonają się podczas Turnieju.

§7 Wpisowe do Turnieju

Opłata wpisowego wynosi 75 złotych od zawodnika.Wpłat należy dokonywać do dnia 15 września 2015 roku na konto organizatora Turnieju:
12 1050 1575 1000 0090 6080 8426ING oddział we WrocławiuStowarzyszenie Kochamy Sport
Wpisując w tytuł przelewu: miasto, kategorię wiekową, nazwę klubu (w przypadku zgłoszenia indywidualnego imię i nazwisko dziecka), nazwę reprezentacji przydzieloną przez organizatora rozgrywek.

§8 System rozgrywek - kategoria U-7 bambini.Zawody mają charakter festynu piłkarskiego, uczestnicy rozgrywają spotkania bez presji wyniku, a ich celem jest oswajanie najmłodszych z piłką.Koordynatorom turnieju w poszczególnych miastach przysługuje autonomia względem liczby zawodników na boisku, czasu spotkań i upraszczania przepisów gry przy uwzględnieniu specyfiki obiektów, ilości zgłoszonych drużyn bądź ustaleń z trenerami.

§9 System rozgrywek - kategorie U-9, U-11 i U-13Szczegółowy schemat rozgrywek Turnieju ustalony zostaje w oparciu o ilość zgłoszonych drużyn oraz liczbę boisk. Turniej podzielony jest na fazę ligową i fazę pucharową. Dopuszcza się przeprowadzenie fazy przejściowej na podstawie wyników fazy ligowej

§10 Faza ligowa i faza przejściowa

Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny.Mecze fazy ligowej i fazy przejściowej są rozgrywane w ciągu czterech tygodni w terminach wyznaczonych przez koordynatora.Każda drużyna rozegra minimum dwa spotkania podczas dnia turniejowego.Dopuszcza się podział zespołów na grupy w kategorii wiekowej. Podziału dokonuje koordynator Turnieju po konsultacjach z trenerami.Podział zespołów na grupy dokonywany jest wg doboru losowego bądź siłowego drużyn, dopuszcza się także wykorzystanie systemu mieszanego, łączącego powyższe metody.

Dopuszcza się wyodrębnienie grupy złożonej z drużyn żeńskich biorących udział w Turnieju na zasadach ogólnych.Mecze wewnątrz grup rozgrywane są wg zasady każdy z każdym. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rundy rewanżowej jedynie pod warunkiem rozegrania jej wszystkich spotkań - w przeciwnym przypadku będą one traktowane jako mecze towarzyskie. W przypadku losowego bądź mieszanego podziału grup dopuszcza się przeprowadzenie fazy przejściowej, tj. rozgrywek mających na celu ustalenie kolejności drużyn zajmujących w grupach analogiczne miejsca po zakończeniu fazy ligowej.

Zastosowanie doboru siłowego przy podziale na grupy określa rozstawienie z najwyższych miejsc w fazie pucharowej drużyn z grup potencjalnie najmocniejszych, zgodnie z miejscem zajmowanym przez nie w tabeli po zakończeniu fazy ligowej.Zastosowanie doboru losowego podczas podziału na grupy określa naprzemienne rozstawienie zespołów w fazie pucharowej, wedle miejsca zajmowanego przez nie w tabeli po zamknięciu fazy ligowej.

Zastosowanie systemu mieszanego podczas podziału na grupy określa rozstawienie z najwyższych miejsc w fazie pucharowej drużyn z grup potencjalnie najmocniejszych (lub rozstawienia z najniższych miejsc drużyn z grup potencjalnie najsłabszych) oraz naprzemienne rozstawienie drużyn z grup potencjalnie równych w fazie pucharowej, wedle miejsca zajmowanego w tabeli po zamknięciu fazy ligowej.Spotkania są punktowane wg zasady: 3 pkt. Za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 pkt za porażkę.

W przypadku tej samej ilości punktów, o miejscu w tabeli decyduje wynik spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisu brana jest pod uwagę różnica ilości bramek strzelonych do straconych, przy ich równości rozstrzyga ilość bramek strzelonych. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia organizator zarządza losowanieW przypadku tej samej ilości punktów pomiędzy więcej niż dwoma zespołami tworzona jest „mała tabela” decydująca o rozstawieniu drużyn do play-off.

W pierwszej kolejności pod uwagę brane są wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisów lub równej ilości punktów decyduje różnica ilości bramek strzelonych do straconych w małej tabeli; następnie ilość bramek strzelonych w małej tabeli. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia liczy się różnica pomiędzy liczbą bramek strzelonych i straconych w dużej tabeli, a następnie rozstrzyga ilość bramek strzelonych w dużej tabeli. Przy dalszej równości organizator zarządza losowanie.W przypadku nierozegrania wszystkich spotkań rundy zasadniczej wewnątrz grupy z przyczyn niezależnych, liczona będzie średnia punktów zdobyta na spotkanie przez drużynę do dwóch miejsc po przecinku. Przy równej średniej decyduje ilość rozegranych spotkań. W przypadku dalszej równości wdrażana będzie procedura opisana w pkt. 13 lub 14 z zastrzeżeniem wyliczania w „dużej tabeli” średniej różnicy bramek strzelonych i straconych oraz ilości bramek strzelonych na mecz zamiast różnicy bramek strzelonych do straconych oraz ilości bramek strzelonych w całości turnieju.

W przypadku nierozegrania spotkania/spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami organizator nie mogąc ustalić ich kolejności po wyliczeniu średniej zdobytych punktów w meczu zarządza losowanie.W przypadku nierozegrania spotkań rundy zasadniczej z powodu nieobecności zgłaszanych przez zainteresowane drużyny, organizator przyznaje walkower na korzyść zespołu zgłaszającego mniejszą ich ilość.Wyniki fazy ligowej/fazy przejściowej decydują wyłącznie o rozstawieniu zespołu w fazie pucharowej.


§11 Faza pucharowa

Udział biorą wszystkie drużyny rozgrywające spotkania na połowie poprzednich dni rozgrywkowych.Faza pucharowa rozgrywana jest w ostatni weekend zawodów.Rozstawienie zespołów i schemat rozgrywek fazy pucharowej są opracowywane przez biuro organizatora w oparciu o liczbę zgłoszonych drużyn oraz dostępność boisk przy zachowaniu wyników fazy ligowej.Faza pucharowa rozgrywana jest systemem play-off.Na każdym etapie fazy pucharowej drużyna rozgrywa jeden mecz, który musi zakończyć się wyłonieniem zwycięzcy, przegrywający odpada z Turnieju.W przypadku remisu po upłynięciu regulaminowego czasu gry sędzia zarządza 5 minutową dogrywkę (2x2,5 minuty ze zmianą stron), przy dalszym braku rozstrzygnięcia egzekwowana jest seria 3 rzutów karnych. Utrzymujący się remis zapoczątkowuje serie pojedynczych rzutów karnych wykonywanych przez zawodników, którzy wcześniej nie strzelali. Jeśli jedna z drużyn uzyska prawo wcześniejszego rozpoczęcia drugiej serii ze względu na mniejszą ilość zawodników, takie samo prawo uzyskuje automatycznie trener drugiego zespołu. Dalej zawodnicy wykonują pojedyncze serie rzutów karnych aż do rozstrzygnięcia spotkania.

§12 Przepisy

Zespoły składają się z 5 zawodników w polu i bramkarza.Zawodnicy grają w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie (lanki), obowiązuje zakaz gry w tzw. wkrętach (korkach metalowych i plastikowych)Piłki do gry w rozmiarze 4, dostarczone przez organizatora.Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 2 x 10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron, przy czym podczas fazy pucharowej sędzia ma prawo doliczyć do regulaminowego czasu spotkania/dogrywki dodatkowy czas wynikający z niezamierzonych bądź celowych opóźnień; pamiętając o  zasygnalizowaniu trenerom zainteresowanych drużyn swojej decyzji.Wymiary bramek: 5x2.

Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów.Wymiary boiska wynoszą od 40 do 60 metrów długości oraz 20 do 30 metrów szerokości.Zmiany w locie, tak zwane hokejowe, ilość zmian dowolna.Odległość od muru przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów.Wznowienie piłki z autu wykonywane nogą, przy czym piłka nie może zostać podniesiona ponad wysokość kolan sędziego (ok. 50 cm).Przy wznawianiu piłki z autu odległość zawodnika drużyny przeciwnej wynosi min. 3 metry.

Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza dowolne przy czym piłka nie może przekroczyć linii środkowej przed uprzednim kontaktem z powierzchnią bądź zawodnikiem.Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej musi zostać poprzedzone podaniem.W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi minimum jeden sędzia.Sędzia może karać zawodników dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry w przypadku przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania (odpowiednio żółta i czerwona kartka).

W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki kara zostaje anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić w takim przypadku innego zawodnika.Trener każdej z drużyn zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów tożsamości zawodników i przedstawienia go na prośbę koordynatora.Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie koordynator rozgrywek w obecności zainteresowanych trenerów, po uprzednim zgłoszeniu prośby przez opiekuna zespołu weryfikującego nie później niż do końca meczu. Wnioski zgłaszane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


§13 Przepisy porządkowe

W czasie zawodów obowiązują zasady idei Fair Play.Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, zakaz ten dotyczy również tak zwanych papierosów elektronicznych.Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektów podczas trwania zawodów.Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy nimi dokonywane przez: zawodników, trenerów, managerów bądź rodziców, będą przez organizatora karane m.in. upomnieniami, walkowerami czy wykluczeniem uczestników z turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego - obowiązuje zbiorowa odpowiedzialność drużyny.Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii organizatora, jednak nie przewiduje się anulowania wyników zakończonych spotkań z wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 15 niniejszego regulaminu.

§14 Walkowery i wykluczenia

Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek stanowi przyznanie obopólnego walkowera, który skutkuje zakończeniem spotkania wynikiem 0-0 bez przyznania punktów podczas fazy ligowej/przejściowej lub odpadnięciem obydwu drużyn w fazie pucharowej.Walkower drużynie przyznaje się gdy:a) z własnej winy nie stawi się na zawody w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny,b) w spotkaniu wziął udział zawodnik nie uprawniony do gry, zweryfikowany w odpowiednim czasie,c) w której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4 dzieci,d) drużyna samowolnie opuści boisko,e) której zawodnik, trener, opiekun dziecka lub manager w czasie zawodów czynnie znieważył sędziego, przedstawiciela organizatora bądź reprezentantów innej drużyny,f) której trener nie okazał dokumentów zawodników na prośbę organizatora,W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower - utrzymuje się wynik uzyskany na boisku.W przypadku notorycznego łamania postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu drużyna może zostać ukarana wykluczeniem z Turnieju bez zwrotu wpisowego.W przypadku przyłapania drużyny na próbie niesportowego zwiększania szans na zwycięstwo zastosowanie będą miały środki określone przez pkt 9 i 10 §6 niniejszego regulaminu.W przypadku przyłapania uczestnika na posługiwaniu się sfałszowanym dokumentem tożsamości cała drużyna zostanie wykluczona z Turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego. Ponadto informacja o zajściu trafi w formie pisemnej do odpowiednich instytucji oświatowych i organów sportowych.

§15 Nagrody

Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju otrzymają imienny dyplom oraz pamiątkowy medal.Trzy najlepsze drużyny kategorii U-9, U-11 i U-13 w każdym z miast otrzymają puchary drużynowe.Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach kategorii U-7 otrzymają puchar drużynowy.Nagrodę główną Turnieju stanowi darmowy udział w zawodach Deichmann Minimistrzostwa 2016 dla zawodników zwycięskich zespołów.

§16 Postanowienia końcowe

Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące nieprawidłowości w bieżącym przebiegu Turnieju należy zgłaszać koordynatorowi niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące podejrzenia złamania przez drużyny zapisów regulaminu ze szczególnym uwzględnieniu §4 pkt 1 i 3 oraz §6 pkt 6-10 należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od chwili zaistnienia/zauważenia zdarzenia.Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi - Stowarzyszeniu Kochamy Sport.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.Wszystkie nagrody są elementem kampanii promocyjnej.Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 września 2015 roku i obowiązuje do 17 listopada 2015 roku.

Wrocław, sierpień 2015
Regulamin Zawodów
LIGA JESIENNA 2015
TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI DO 11 LAT
§1 Organizator
Rozgrywki przeprowadza Stowarzyszenie Kochamy Sport z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mińskiej 38.
Przedstawicielem organizatora podczas rozgrywek jest koordynator odpowiedzialny za regulaminowy przebieg zawodów.
Rozgrywki Ligi Jesiennej 2015, zwane dalej Turniejem, rozgrywa się w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
§2 Cele
Rozwijanie sportowych pasji u dzieci w wieku szkolnym oraz podniesienie ich piłkarskich umiejętności przez promocję nawyku regularnej aktywności fizycznej.
Wyłonienie najlepszych zespołów w kategorii U-9, U-11 i U-13.
§3 Termin
Turniej rozgrywany jest w soboty i/lub niedziele pomiędzy 19 września a 18 października 2015 roku. Terminy gier ustala koordynator przed inauguracją Turnieju w oparciu o liczbę zgłoszonych drużyn i dostępność boisk w mieście.
Każdy weekend Turnieju poprzedza publikacja szczegółowego harmonogramu gier na stronie www.kochamsport.pl.
§4 Uczestnicy
Dopuszcza się przeprowadzenie rozgrywek w następujących kategoriach wiekowych:
U-7 (bambini) dzieci urodzone w roku 2009 i młodsze,
U-9 (żak) dzieci urodzone w roku 2007 i młodsze,
U-11 (orlik) dzieci urodzone w roku 2005 młodsze,
U-13 (młodzik) dzieci urodzone w roku 2003 i młodsze.
Prawo udziału w Turnieju posiadają dzieci niezrzeszone oraz drużyny klubowe, osiedlowe, szkolne i parafialne.
Zawodnik ma prawo reprezentować w ramach rozgrywek danej kategorii wiekowej wyłącznie drużynę, do której został przypisany podczas zapisów z wyłączeniem punktów 6 i 7 §6 niniejszego regulaminu.
Zawodnik korzystający z prawa do gry w Turnieju w więcej niż jednej kategorii wiekowej zobowiązany jest do uiszczenia wielokrotności wpisowego.
§5 Drużyny
Drużyny w kategoriach U-9, U-11 i U-13 składają się z 8-10 zawodników oraz trenera.
Drużyny w kategorii U-7 składają się z 7-15 zawodników oraz trenera.
Trener każdej drużyny może wyznaczyć osobę pełniącą funkcję jego asystenta.
Trener i jego asystent są jedynymi osobami upoważnionymi do zgłaszania koordynatorowi spornych kwestii regulaminowych oraz próśb organizacyjnych dotyczących prowadzonej drużyny.
Drużyny występują w Turnieju pod nazwami reprezentacji narodowych przydzielanych im przez koordynatora podczas zapisów.
§6 Zgłoszenia
Do Turnieju przyjmowane są zgłoszenia drużynowe.
Zgłoszeń dokonywać należy u koordynatora Turnieju.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia inauguracji Turnieju lub wyczerpania puli wolnych miejsc ustalonych dla danego miasta.
Warunkiem zgłoszenia zawodnika do Turnieju jest dostarczenie wypełnionej karty indywidualnego uczestnictwa (zał. nr 1), której wzór do pobrania znajduje się na stronie www.kochamsport.pl.
Warunkiem zgłoszenia drużyny do Turnieju jest dostarczenie wypełnionej karty drużynowej (zał. nr 2), której wzór do pobrania znajduje się na stronie www.kochamsport.pl wraz z kompletem uzupełnionych i podpisanych kart indywidualnego uczestnictwa.
Zmian i uzupełnień w składach zgłoszonych drużyn można dokonywać do drugiego weekendu gier, przy czym zmiany mogą dotyczyć maksymalnie trzech zawodników zgłoszonych do jej składu podczas zapisów - wyjątek stanowią późniejsze, odpowiednio udokumentowane medycznie kontuzje wykluczające uczestnika z gry w Turnieju.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w składach zgłoszonych drużyn wymagają pozytywnego rozpatrzenia przez koordynatora oraz dostarczenia brakujących kart indywidualnych i zaktualizowania składu na karcie drużynowej.
Koordynator przyjmuje zgłoszenia drużynowe podparte wspólną przynależnością zawodników do jednego klubu i/lub jednego oddziału regionalnego ogólnopolskiej szkółki piłkarskiej. Ponadto dopuszcza się zgłoszenia drużyn, których zawodnicy legitymują się jedną szkołą, parafią lub miejscem zamieszkania rozumianym jako jednostka administracyjno-terytorialna, nie większa niż gmina z wyłączeniem gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Wszelkie próby zgłaszania drużyn złożonych z zawodników reprezentujących różne kluby a niepołączonych szkołą, parafią lub miejscem zamieszkania będą traktowane jako próba niesportowego zwiększenia szans na zwycięstwo.
Wpisanie do składu drużyny zawodnika występującego w barwach więcej niż jednego klubu będzie traktowane jako próba niesportowego zwiększenia szans na zwycięstwo.
Drużyna, której w trakcie trwania Turnieju zostanie udowodnione złamanie pkt. 8-10 niniejszego paragrafu, zobowiązana jest do wycofania spornych zawodników bez możliwości ich zamiany pod groźbą usunięcia całej drużyny z zawodów bez zwrotu kosztów wpisowego. Ponadto zostanie ona ukarana walkowerami we wszystkich meczach do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Drużyna, której po zakończeniu Turnieju zostanie udowodnione złamanie pkt 8-10 niniejszego paragrafu,  zostanie ukarana automatyczną dyskwalifikacją i odebraniem ewentualnych nagród.
Całkowita odpowiedzialność za skład drużyny spoczywa na osobie zgłaszającej.
Wszystkie dzieci biorące udział w Turnieju zostaną ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna formularza zgłoszeniowego. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia złożenia formularza na ręce koordynatora i obejmuje wyłącznie zdarzenia jakie dokonają się podczas Turnieju.
§7 Wpisowe do Turnieju
Opłata wpisowego wynosi 75 złotych od zawodnika.
Wpłat należy dokonywać do dnia 15 września 2015 roku na konto organizatora Turnieju:
12 1050 1575 1000 0090 6080 8426
ING oddział we Wrocławiu
Stowarzyszenie Kochamy Sport
Wpisując w tytuł przelewu: miasto, kategorię wiekową, nazwę klubu (w przypadku zgłoszenia indywidualnego imię i nazwisko dziecka), nazwę reprezentacji przydzieloną przez organizatora rozgrywek.
§8 System rozgrywek - kategoria U-7 bambini.
Zawody mają charakter festynu piłkarskiego, uczestnicy rozgrywają spotkania bez presji wyniku, a ich celem jest oswajanie najmłodszych z piłką.
Koordynatorom turnieju w poszczególnych miastach przysługuje autonomia względem liczby zawodników na boisku, czasu spotkań i upraszczania przepisów gry przy uwzględnieniu specyfiki obiektów, ilości zgłoszonych drużyn bądź ustaleń z trenerami.
§9 System rozgrywek - kategorie U-9, U-11 i U-13
Szczegółowy schemat rozgrywek Turnieju ustalony zostaje w oparciu o ilość zgłoszonych drużyn oraz liczbę boisk.
Turniej podzielony jest na fazę ligową i fazę pucharową. Dopuszcza się przeprowadzenie fazy przejściowej na podstawie wyników fazy ligowej
§10 Faza ligowa i faza przejściowa
Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny.
Mecze fazy ligowej i fazy przejściowej są rozgrywane w ciągu czterech tygodni w terminach wyznaczonych przez koordynatora.
Każda drużyna rozegra minimum dwa spotkania podczas dnia turniejowego.
Dopuszcza się podział zespołów na grupy w kategorii wiekowej. Podziału dokonuje koordynator Turnieju po konsultacjach z trenerami.
Podział zespołów na grupy dokonywany jest wg doboru losowego bądź siłowego drużyn, dopuszcza się także wykorzystanie systemu mieszanego, łączącego powyższe metody.
Dopuszcza się wyodrębnienie grupy złożonej z drużyn żeńskich biorących udział w Turnieju na zasadach ogólnych.
Mecze wewnątrz grup rozgrywane są wg zasady każdy z każdym. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rundy rewanżowej jedynie pod warunkiem rozegrania jej wszystkich spotkań - w przeciwnym przypadku będą one traktowane jako mecze towarzyskie.
W przypadku losowego bądź mieszanego podziału grup dopuszcza się przeprowadzenie fazy przejściowej, tj. rozgrywek mających na celu ustalenie kolejności drużyn zajmujących w grupach analogiczne miejsca po zakończeniu fazy ligowej.
Zastosowanie doboru siłowego przy podziale na grupy określa rozstawienie z najwyższych miejsc w fazie pucharowej drużyn z grup potencjalnie najmocniejszych, zgodnie z miejscem zajmowanym przez nie w tabeli po zakończeniu fazy ligowej.
Zastosowanie doboru losowego podczas podziału na grupy określa naprzemienne rozstawienie zespołów w fazie pucharowej, wedle miejsca zajmowanego przez nie w tabeli po zamknięciu fazy ligowej.
Zastosowanie systemu mieszanego podczas podziału na grupy określa rozstawienie z najwyższych miejsc w fazie pucharowej drużyn z grup potencjalnie najmocniejszych (lub rozstawienia z najniższych miejsc drużyn z grup potencjalnie najsłabszych) oraz naprzemienne rozstawienie drużyn z grup potencjalnie równych w fazie pucharowej, wedle miejsca zajmowanego w tabeli po zamknięciu fazy ligowej.
Spotkania są punktowane wg zasady: 3 pkt. Za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 pkt za porażkę.
W przypadku tej samej ilości punktów, o miejscu w tabeli decyduje wynik spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisu brana jest pod uwagę różnica ilości bramek strzelonych do straconych, przy ich równości rozstrzyga ilość bramek strzelonych. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia organizator zarządza losowanie
W przypadku tej samej ilości punktów pomiędzy więcej niż dwoma zespołami tworzona jest „mała tabela” decydująca o rozstawieniu drużyn do play-off. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisów lub równej ilości punktów decyduje różnica ilości bramek strzelonych do straconych w małej tabeli; następnie ilość bramek strzelonych w małej tabeli. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia liczy się różnica pomiędzy liczbą bramek strzelonych i straconych w dużej tabeli, a następnie rozstrzyga ilość bramek strzelonych w dużej tabeli. Przy dalszej równości organizator zarządza losowanie.
W przypadku nierozegrania wszystkich spotkań rundy zasadniczej wewnątrz grupy z przyczyn niezależnych, liczona będzie średnia punktów zdobyta na spotkanie przez drużynę do dwóch miejsc po przecinku. Przy równej średniej decyduje ilość rozegranych spotkań. W przypadku dalszej równości wdrażana będzie procedura opisana w pkt. 13 lub 14 z zastrzeżeniem wyliczania w „dużej tabeli” średniej różnicy bramek strzelonych i straconych oraz ilości bramek strzelonych na mecz zamiast różnicy bramek strzelonych do straconych oraz ilości bramek strzelonych w całości turnieju.
W przypadku nierozegrania spotkania/spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami organizator nie mogąc ustalić ich kolejności po wyliczeniu średniej zdobytych punktów w meczu zarządza losowanie.
W przypadku nierozegrania spotkań rundy zasadniczej z powodu nieobecności zgłaszanych przez zainteresowane drużyny, organizator przyznaje walkower na korzyść zespołu zgłaszającego mniejszą ich ilość.
Wyniki fazy ligowej/fazy przejściowej decydują wyłącznie o rozstawieniu zespołu w fazie pucharowej.
§11 Faza pucharowa
Udział biorą wszystkie drużyny rozgrywające spotkania na połowie poprzednich dni rozgrywkowych.
Faza pucharowa rozgrywana jest w ostatni weekend zawodów.
Rozstawienie zespołów i schemat rozgrywek fazy pucharowej są opracowywane przez biuro organizatora w oparciu o liczbę zgłoszonych drużyn oraz dostępność boisk przy zachowaniu wyników fazy ligowej.
Faza pucharowa rozgrywana jest systemem play-off.
Na każdym etapie fazy pucharowej drużyna rozgrywa jeden mecz, który musi zakończyć się wyłonieniem zwycięzcy, przegrywający odpada z Turnieju.
W przypadku remisu po upłynięciu regulaminowego czasu gry sędzia zarządza 5 minutową dogrywkę (2x2,5 minuty ze zmianą stron), przy dalszym braku rozstrzygnięcia egzekwowana jest seria 3 rzutów karnych. Utrzymujący się remis zapoczątkowuje serie pojedynczych rzutów karnych wykonywanych przez zawodników, którzy wcześniej nie strzelali. Jeśli jedna z drużyn uzyska prawo wcześniejszego rozpoczęcia drugiej serii ze względu na mniejszą ilość zawodników, takie samo prawo uzyskuje automatycznie trener drugiego zespołu. Dalej zawodnicy wykonują pojedyncze serie rzutów karnych aż do rozstrzygnięcia spotkania.
§12 Przepisy
Zespoły składają się z 5 zawodników w polu i bramkarza.
Zawodnicy grają w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie (lanki), obowiązuje zakaz gry w tzw. wkrętach (korkach metalowych i plastikowych)
Piłki do gry w rozmiarze 4, dostarczone przez organizatora.
Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 2 x 10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron, przy czym podczas fazy pucharowej sędzia ma prawo doliczyć do regulaminowego czasu spotkania/dogrywki dodatkowy czas wynikający z niezamierzonych bądź celowych opóźnień; pamiętając o  zasygnalizowaniu trenerom zainteresowanych drużyn swojej decyzji.
Wymiary bramek: 5x2.
Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów.
Wymiary boiska wynoszą od 40 do 60 metrów długości oraz 20 do 30 metrów szerokości.
Zmiany w locie, tak zwane hokejowe, ilość zmian dowolna.
Odległość od muru przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów.
Wznowienie piłki z autu wykonywane nogą, przy czym piłka nie może zostać podniesiona ponad wysokość kolan sędziego (ok. 50 cm).
Przy wznawianiu piłki z autu odległość zawodnika drużyny przeciwnej wynosi min. 3 metry.
Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza dowolne przy czym piłka nie może przekroczyć linii środkowej przed uprzednim kontaktem z powierzchnią bądź zawodnikiem.
Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej musi zostać poprzedzone podaniem.
W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi minimum jeden sędzia.
Sędzia może karać zawodników dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry w przypadku przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania (odpowiednio żółta i czerwona kartka).
W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki kara zostaje anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić w takim przypadku innego zawodnika.
Trener każdej z drużyn zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów tożsamości zawodników i przedstawienia go na prośbę koordynatora.
Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie koordynator rozgrywek w obecności zainteresowanych trenerów, po uprzednim zgłoszeniu prośby przez opiekuna zespołu weryfikującego nie później niż do końca meczu. Wnioski zgłaszane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
§13 Przepisy porządkowe
W czasie zawodów obowiązują zasady idei Fair Play.
Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, zakaz ten dotyczy również tak zwanych papierosów elektronicznych.
Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektów podczas trwania zawodów.
Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy nimi dokonywane przez: zawodników, trenerów, managerów bądź rodziców, będą przez organizatora karane m.in. upomnieniami, walkowerami czy wykluczeniem uczestników z turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego - obowiązuje zbiorowa odpowiedzialność drużyny.
Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii organizatora, jednak nie przewiduje się anulowania wyników zakończonych spotkań z wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 15 niniejszego regulaminu.
§14 Walkowery i wykluczenia
Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek stanowi przyznanie obopólnego walkowera, który skutkuje zakończeniem spotkania wynikiem 0-0 bez przyznania punktów podczas fazy ligowej/przejściowej lub odpadnięciem obydwu drużyn w fazie pucharowej.
Walkower drużynie przyznaje się gdy:
a) z własnej winy nie stawi się na zawody w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny,
b) w spotkaniu wziął udział zawodnik nie uprawniony do gry, zweryfikowany w odpowiednim czasie,
c) w której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4 dzieci,
d) drużyna samowolnie opuści boisko,
e) której zawodnik, trener, opiekun dziecka lub manager w czasie zawodów czynnie znieważył sędziego, przedstawiciela organizatora bądź reprezentantów innej drużyny,
f) której trener nie okazał dokumentów zawodników na prośbę organizatora,
W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower - utrzymuje się wynik uzyskany na boisku.
W przypadku notorycznego łamania postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu drużyna może zostać ukarana wykluczeniem z Turnieju bez zwrotu wpisowego.
W przypadku przyłapania drużyny na próbie niesportowego zwiększania szans na zwycięstwo zastosowanie będą miały środki określone przez pkt 9 i 10 §6 niniejszego regulaminu.
W przypadku przyłapania uczestnika na posługiwaniu się sfałszowanym dokumentem tożsamości cała drużyna zostanie wykluczona z Turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego. Ponadto informacja o zajściu trafi w formie pisemnej do odpowiednich instytucji oświatowych i organów sportowych.
§15 Nagrody
Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju otrzymają imienny dyplom oraz pamiątkowy medal.
Trzy najlepsze drużyny kategorii U-9, U-11 i U-13 w każdym z miast otrzymają puchary drużynowe.
Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach kategorii U-7 otrzymają puchar drużynowy.
Nagrodę główną Turnieju stanowi darmowy udział w zawodach Deichmann Minimistrzostwa 2016 dla zawodników zwycięskich zespołów.
§16 Postanowienia końcowe
Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące nieprawidłowości w bieżącym przebiegu Turnieju należy zgłaszać koordynatorowi niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące podejrzenia złamania przez drużyny zapisów regulaminu ze szczególnym uwzględnieniu §4 pkt 1 i 3 oraz §6 pkt 6-10 należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od chwili zaistnienia/zauważenia zdarzenia.
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi - Stowarzyszeniu Kochamy Sport.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
Wszystkie nagrody są elementem kampanii promocyjnej.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 września 2015 roku i obowiązuje do 17 listopada 2015 roku.